Okuw bolumi”Hormat Nyşanly”Ordenli Witebskinin Döwlet Akademiya weterinariya Medisinasy